Recursos preventius

Construcció/Obra

Què són els recursos preventius?

Els recursos preventius estan formats per persones, nombrades per l’empresa, encarregades de vigilar el compliment de les activitats preventives. Aquestes persones han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar que es compleixin les normes.

Segons la Llei 54/ 2003 la figura del recurs preventiu ha de romandre en el centre de treball durant el temps necessari.

 

Els recursos preventius són imprescindibles:

 • Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat. O, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament. I, que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
 • Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos especials.
 • Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades.

Quan es realitzin activitats que comportin riscos especials com són:

 • Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura.
 • Treballs amb risc de soterrament o enfonsament.
 • Treball amb màquines antigues que no tenen declaració CE de conformitat.
 • Treballs en espais confinats.
 • Treballs amb risc d’ofegament per immersió.
 • Els treballs indicats en l’Annex II del RD 1627/97 d’obres de construcció.

 

ES CONSIDEREN RECURSOS PREVENTIUS:

 • Un o diversos treballadors designats de l’empresa.
 • Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa.
 • Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l’empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests han de col·laborar entre si.

No obstant, l’empresari podrà assignar la presència de forma expressa a un o diversos treballadors de l’empresa. Que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin varies condiciones. Com per exemple, tenir els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activitats o processos. I, que comptin amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.

En aquest cas, els treballadors han de mantenir la necessària col·laboració amb els recursos preventius de l’empresari.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!