Recursos preventius

Construcció/Obra

Què són els recursos preventius?

Els recursos preventius estan formats per les persones encarregades de vigilar el compliment de les activitats preventives. Han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència (Llei 54/ 2003).

 

Els recursos preventius són imprescindibles en qualsevol dels següents casos:

 • Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
 • Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos especials.
 • Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades.

Quan es realitzin activitats que comportin riscos especials com són:

 • Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura.
 • Treballs amb risc de soterrament o enfonsament.
 • Treball amb màquines antigues que no tenen declaració CE de conformitat.
 • Treballs en espais confinats.
 • Treballs amb risc d’ofegament per immersió.
 • Els treballs indicats en l’Annex II del RD 1627/97 d’obres de construcció.

Es consideren recursos preventius, als quals l’empresari pot assignar la presència, els següents:

 • Un o diversos treballadors designats de l’empresa.
 • Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa.
 • Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l’empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests han de col·laborar entre si.

Els recursos preventius a què es refereix l’apartat anterior han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva presència.

No obstant l’assenyalat en els apartats anteriors, l’empresari podrà assignar la presència de forma expressa a un o diversos treballadors de l’empresa que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activitats o processos i comptin amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.

En aquest cas, els treballadors han de mantenir la necessària col·laboració amb els recursos preventius de l’empresari.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Avís d'utilització de cookies | Aviso de utilización de cookies

Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), queremos informarle que: 1) MÉS SALUT I TREBALL, SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, S.L. https://www.sitprevencio.cat/ es responsable del tratamiento; 2) sus datos serán tratados conforme dispone la normativa actual para posibilitarle el uso y navegación por esta web y tramitar las específicas solicitudes que nos formule en su ámbito; 3) en esta web se sirven cookies, de forma general, para posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web 4) la base de tratamiento de sus datos será, con carácter principal, su consentimiento; 5) Sus datos no se cederán salvo obligación legal; 6) que, con carácter general, no se realizan transferencias internacionales de sus datos, 7) que podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en la información adicional indicada a continuación. Le recomendamos acceder y leer de forma atenta la información adicional y detallada de nuestra política de privacidad y de cookies. Si una vez conocida esta información, continúas navegando por nuestra web ello implicará que aceptas nuestra política de privacidad y política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies