Pla de seguretat i salut

Construcció/Obra

Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en aplicació de l’estudi de seguretat i salut. O, si s’escau, de l’estudi bàsic. En aquest estudi s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic. Tot això, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.

En aquest pla s’inclouran, si es creu necessari, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi. Aquestes propostes han de tenir la seva corresponent justificació tècnica. Cal destacar, que en cap cas implicaran una disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic.

 

Principals característiques del pla DE SEGURETAT I SALUT:

  • Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes. Això no implicarà la disminució de l’import total.
  • El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i de salut. Sempre abans de l’inici de l’obra. I estarà vigent durant l’execució de l’obra.
  • En el cas d’obres de les administracions públiques, el pla s’elevarà per a la seva aprovació a l’administració pública que hagi adjudicat l’obra. Sempre amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra
  • Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
  • El pla de seguretat i salut en el treball, constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació. I en l’avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva.
  • El pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra o l’evolució dels treballs. Fins i tot, de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra.

Els qui intervinguin en l’execució de l’obra (persones, òrgans o representants dels treballadors), podran presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. Aquests suggeriments els poden presentar de forma escrita o raonada.

A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent dels mateixos.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició també de la direcció facultativa.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!