Pla de seguretat i salut

Construcció/Obra

Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic.

 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats…

A l’aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l’import total.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut. I estarà vigent durant l’execució de l’obra.

En el cas d’obres de les administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.

En relació amb els llocs de treball en l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball a què es refereix aquest article constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, si s’escau, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva a què es refereix el capítol II del Reial decret pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Els qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses participants a la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent dels mateixos.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent, també, de la direcció facultativa.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!