Autònoms

Serveis per a autònoms

Les obligacions dels autònoms vers el compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals vénen regulades en diferent normativa, com ara l’Estatut del treballador autònom i la Guia tècnica de construcció (que desenvolupa el RD 1627/1997).

Segons la Llei 20/2007 de l’Estatut del treballador autònom:

  • Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors autònoms i treballadors d’una o altres empreses, així com quan els treballadors autònoms executin la seva activitat professional als locals o centres de treball de les empreses per a les quals prestin serveis, són aplicables per a tots ells els deures de cooperació, informació i instrucció per la implantació de la coordinació d’activitats empresarials que preveu la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
  • Les empreses que contractin treballadors autònoms per a la realització d’obres o serveis corresponents a la mateixa activitat d’aquelles, i que es duguin a terme en els seus propis centres de treball, han de vigilar que aquests treballadors compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

I segons la Guia tècnica de construcció que desenvolupa el Reial Decret 1627/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, els treballadors autònoms hauran de:

  • Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull la Llei de prevenció de riscos laborals.
  • Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
  • Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
  • Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.
  • Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
  • Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
  • Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, si s’escau, de la direcció facultativa.
  • Complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!