Autònoms

Serveis per a autònoms

SALUT i TREBALL ofereix serveis per autònoms. Informa’t sobre qui és pot adherir i les condicions mínimes de seguretat a les obres de construcció!

Les obligacions dels autònoms vers el compliment de la Llei 31/1995 prevenció de riscos laborals vénen regulades en diferents normatives. Com ara l’Estatut del treballador autònom i la Guia tècnica de construcció (que desenvolupa el RD 1627/1997).

 

SEGONS LA LLEI 20/2007 DE L’ESTATUT DEL TREBALLADOR AUTÒNOM:

 • Són aplicables, segons la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, els deures de cooperació, informació i instrucció per la implantació de coordinació d’activitats empresarials en el següents casos:
  • Si en un mateix centre de treball exerceixen activitats treballadors autònoms i treballadors d’una o altres empreses.
  • O quan els treballadors autònoms executin la seva activitat professional als centres de les empreses per a les quals treballen.
 • Les empreses que contractin treballadors autònoms per a la realització d’obres o serveis corresponents a la mateixa activitat. I, que es duguin a terme en els seus propis centres de treball. Han de vigilar que aquests treballadors compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

CONDICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Segons la guia tècnica de construcció que desenvolupa el reial decret 1627/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, els treballadors autònoms hauran de:

 • Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
 • Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article de la Llei 31/1995.
 • Ajustar l’actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997. Pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997. Aquest decret abasta les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
 • Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut. Durant l’execució de l’obra o, si s’escau, de la direcció facultativa.
 • Complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!