Coordinació de seguretat i salut

Construcció/Obra

La coordinació de seguretat i salut es fonamental per a totes les empreses, independentment de la seva grandària. Donat el caràcter temporal d’una obra, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals aborda la seva idiosincràsia. Tot això, a través del seu desenvolupament reglamentari.

L’eina fonamental és l’aplicació del RD 1627/97 de Coordinació de Seguretat i Salut en Obres.

 

Es designarà un Coordinador de Seguretat i Salut a les obres:

  • En l’elaboració del projecte d’obra intervenen diversos projectistes. El promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra.
  • En l’execució de l’obra intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Es quan el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut. Aquest coordinador prestarà els seus serveis durant l’execució de l’obra.

La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. Ja que, el promotor és el responsable d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament dels treballs.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!