Coordinació de seguretat i salut

Construcció/Obra

Coordinació de seguretat i salut

Donat el caràcter temporal d’una obra, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals aborda la seva idiosincràsia a través del seu desenvolupament reglamentari. L’eina fonamental és l’aplicació del RD 1627/97 de Coordinació de Seguretat i Salut en Obres.

 

Es designarà un Coordinador de Seguretat i Salut a les obres:

Quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos projectistes el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra.

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut que prestarà els seus serveis durant l’execució de l’obra.

La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats que, a més, és responsable d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament dels treballs.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!