Pla d’autoprotecció

Serveis d’autoprotecció

Què és el pla d’autoprotecció?

El pla d’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit. Poden implantar-se en edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.

Aquest pla està exposat a una o a diverses situacions de risc. Ha de preveure, prevenir, controlar el risc i donar resposta adequada a les emergències. Així com garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent. I, haurà de ser tramitat electrònicament a la plataforma Hermes.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, fixa el contingut d’aquestes mesures. És un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

 

Aquest pla dona resposta als articles 7 i 20, que estableixen:

 • La necessitat que el Govern reguli un catàleg amb les activitats de risc des del punt de vista de protecció civil.
 • L’obligació que el Govern determini l’estructura dels Plans d’Autoprotecció (PAU) de les activitats incloses al catàleg.
 • L’obligació que els titulars dels centres, establiments i dependències inclosos al catàleg estableixin mesures d’autoprotecció.

D’altra banda, aquest reglament s’ha elaborat tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de protecció civil. Competència reconeguda a l’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 

L’OBJECTIU DEL DECRET 82/2010:

L’objectiu és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses. I, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu. O de catàstrofe i de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències que poden resultar afectades.

 

Activitats que es veuen afectades:

El decret afecta, per tant, a les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil. I classifica aquestes activitats en dos grups bàsics, que ordenats de major a menor risc, són els següents:

 • Les “activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya” (Annex IA). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els establiments afectats per la normativa Seveso sobre accidents greus. Els aeroports; els conductes que transporten substàncies perilloses i els càmpings amb capacitat igual o superior a 2.000 persones.  Estan incloses totes aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població, associades a la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.
 • Les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal” (Annex IC). Per exemple, els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2.000 persones i superior a 500. Els aeròdroms i heliports i els càmpings no inclosos en els apartats A i B de l’annex. I, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la Generalitat. El decret es fonamenta en un concepte d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció. Entenent que el PAU és una peça clau i fonamental. Però no pas l’única a tenir en compte per garantir la seguretat en una instal·lació i en el seu entorn.

 

Què engloba l’autoprotecció?

L’autoprotecció engloba: una fase prèvia, i l’objectiu es comprovar que l’establiment compleix amb les condicions mínimes d’autoprotecció. I una fase posterior, el resultat de la qual és l’elaboració del PAU.

El PAU es una eina de qualitat a través de la qual es garanteix una resposta adient en cas d’emergència. I, garanteix també una coordinació eficaç amb els serveis d’emergència i amb el sistema públic de protecció civil.

 

En definitiva, el decret:

 • Determina el catàleg d’activitats de risc, des del punt de vista de la protecció civil, i que per tant, tenen obligació d’autoprotecció.
 • Estableix el contingut mínim dels PAU de les activitats incloses al catàleg. El decret estableix dos tipus d’índex en funció del nivell de risc de les activitats. I, crea les condicions per tal que els PAU siguin documents de qualitat, mitjançant la regulació de la figura del tècnic competent per l’elaboració dels PAU d’aquest tipus d’activitats.
 • Estableix el procediment per valorar tècnicament les condicions d’autoprotecció de l’establiment o centre. Les condicions d’autoprotecció van més enllà de l’elaboració del PAU, i s’han de tenir en compte aspectes com ara l’evacuabilitat i el confinament. Especialment en el cas d’instal·lacions ubicades en zones de risc dels plans especials de la Generalitat.
 • Assegura el manteniment de les condicions i sistemes d’autoprotecció, a través d’un control periòdic per part de l’administració competent. Que serveixi per detectar aquelles situacions en les quals no es fa el manteniment necessari per a garantir que els sistemes d’autoprotecció es mantenen plenament operatius.
 • Regula els mecanismes organitzatius i els mitjans dels quals han de disposar les activitats incloses dins de l’àmbit d’aplicació del decret. Per tal d’assegurar la detecció i resposta ràpida, imprescindibles per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.
 • Estableix els sistemes de coordinació entre les activitats incloses a l’àmbit d’aplicació del decret. I també els serveis públics que formen part del sistema de protecció civil. El decret regula les trucades que han de fer les instal·lacions als serveis d’emergències i la informació que els han de facilitar. Incloent la integració dels PAU en els plans de protecció civil elaborats per les administracions competents.
 • Estableix els sistemes de control per part de les administracions competents pel que fa a la validació dels PAU, al seu registre i a la seva correcta implantació.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!