Formació segons convenis en el sector de la construcció

Formació en Prevenció de Riscos Laborals segons convenis

Les empreses que intervenen en el procés d’una obra, hauran de realitzar la formació segons convenis. Aquestes formacions estan regulades en el conveni d’aplicació.

A SALUT I TREBALL gestionem la documentació específica de les empreses i treballadors autònoms del sector de la construcció. Aquestes empreses estan sotmeses a una reglamentació específica en matèria preventiva. Regides pel RD 1627/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 

Tipus de reglamentació:

 • TPC Targeta Professional del Sector de la Construcció.
 • TPC Targeta Professional del sector del Metall.
 • TPC Targeta Professional del sector del Vidre i la Retolació.
 • TPC Targeta Professional del sector de la Fusta i el Moble.

 

TPC del sector de la contrucció:

La targeta professional de la construcció és una eina a disposició de tots els treballadors de la construcció.

 • L’experiència en el sector.
 • La qualificació professional.
 • La formació rebuda.

Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que donen servei a empreses. Sempre dins l’àmbit d’aplicació del V Conveni General del Sector de la Construcció.

Per aconseguir la TPC de la construcció s’ha d’estar en disposició, al menys, d’una de les següents accions formatives:

Formació de caràcter general:

 • Formació inicial: vuit hores.
 • Formació de nivell bàsic (realitzada abans del 6 de setembre de 2007): 50 hores.
 • Formació de nivell bàsic de prevenció en la construcció: 60 hores.
 • Formació de nivell intermedi: 300 hores.
 • Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals: 2.000 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: Especialitat de Seguretat al Treball: 600 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: Especialitat d’Higiene Industrial: 600 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: Especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada: 600 hores.
 • Coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció: 200 hores.

Formació per lloc de treball:

 • Gerents d’empreses: deu hores.
 • Responsables d’obra i tècnics d’execució: 20 hores.
 • Comandaments intermedis: 20 hores.
 • Delegats de prevenció: 70 hores.
 • Administratius: 20 hores.

Formació per oficis:

 • Treballs d’aïllament i impermeabilització: 20 hores.
 • Operari d’instal·lacions temporals obra i auxiliars: 20 hores.
 • Col·locació de materials de cobriment: 20 hores.
 • Conservació i explotació de carreteres: 20 hores.
 • Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos: 20 hores.
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries: 20 hores.
 • Treballs marítims: 20 hores.
 • Estabilització d’esplanades i estesa de ferms: 20 hores.
 • Treballs de muntatge d’estructures tubulars: 20 hores.
 • Fonamentacions especials, sondejos i perforacions: 20 hores.
 • Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous: 20 hores.
 • Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra: 20 hores.
 • Operari de taller de materials: 20 hores.
 • Obra: 20 hores.
 • Demolició i rehabilitació: 20 hores.
 • Encofrats: 20 hores.
 • Ferrallat: 20 hores.
 • Revestiments de guix: 20 hores.
 • Electricitat: 20 hores.
 • Fontaneria: 20 hores.
 • Pedra picada: 20 hores.
 • Pintura: 20 hores.
 • Paviments i enrajolats: 20 hores.
 • Operadors d’aparells elevadors: 20 hores.
 • Operadors de vehicles i maquinària per moviment de terres: 20 hores.
 • Operadors d’equips manuals: 20 hores.

Sis hores específiques:

 • Treballs d’aïllament i impermeabilització.
 • Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous.
 • Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talusso.
 • Treballs d’estabilització d’esplanades i estesa de ferms.
 • Col·locació de materials de cobriment.
 • Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra.
 • Operari de taller de materials.
 • Treballs marítims.
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries.
 • Treballs de fonamentacions especials, sondejos i perforacions.
 • Treballs de muntatge d’estructures tubulars.
 • Treballs de conservació i explotació de carreteres.
 • Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars.

Veure TPC targeta professional del sector de la construcció

 

TPC del sector del metall:

La Targeta Professional del sector del metall és una eina que està a disposició de tots els treballadors. Aquesta targeta permet demostrar:

 • L’experiència laboral.
 • La qualificació professional.
 • La formació rebuda.

Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que donen servei a empreses que es troben en l’àmbit d’aplicació de l’acord Estatal del Sector del Metall.

Per aconseguir la TPC del sector del metall s’ha de disposar, al menys, d’una de les següents accions formatives:

Formació de caràcter general:

 • Formació inicial: vuit hores.
 • Formació de nivell bàsic (realitzat abans del 6 de setembre de 2007): 50 hores.
 • Formació de nivell bàsic de prevenció a la Construcció: 60 hores.
 • Formació de nivell intermedi: 300 hores.
 • Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals: 2.000 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: especialitat de Seguretat al Treball: 600 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: especialitat d’Higiene Industrial: 600 hores.
 • Tècnic Superior en PRL: especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada: 600 hores.
 • Coordinador en matèria de seguretat i salut a les obres de Construcció: 200 hores.

Formació per lloc de treball:

 • Gerents d’empreses: deu hores.
 • Responsables d’obra i tècnics d’execucions: 20 hores.
 • Comandaments intermedis: 20 hores.
 • Delegats de prevenció: 70 hores.
 • Administratius: 20 hores.

Formació per oficis:

 • Ferralla: 20 hores.
 • Electricitat: muntatge i manteniment d’instal·lacions d’alta tensió i baixa tensió: 20 hores.
 • Fontaneria i instal·lacions de climatització: 20 hores.
 • Instal·lacions d’ascensors: 20 hores.
 • Operadors d’aparells elevadors: 20 hores.
 • Operadors d’equips manuals: 20 hores.
 • Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica: 20 hores.

Veure TPC targeta profesional del sector del Metall 

 

TPC del sector del vidre i la retolació:

La Targeta Professional del sector del Vidre i la Retolació és una eina vinculada amb la prevenció de riscos laborals. I, està a disposició de tots els treballadors del vidre i la retolació que treballen en obres de construcció.

Així mateix, aquesta eina avala:

 • L’experiència en el sector.
 • La qualificació professional.
 • La formació rebuda.

Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que donen servei a empreses. Sempre i quan aquestes empreses es trobin en l’àmbit d’aplicació de l’acord Estatal del Sector del Vidre i la Retolació.

Per aconseguir la TPC del sector del Vidre i la Retolació s’ha de disposar, al menys, d’una de les següents accions formatives:

Formació per lloc de treball:

 • Directius i gerents d’empresa: deu hores.
 • Formació per oficis
 • Instal·lador de finestres i vidres: 20 hores.
 • Instal·lador de rètols: 20 hores.

Veure TPC targeta profesional del sector de Vidre i Retolació

 

TPC del sector de la fusta i el moble:

La Targeta Professional del sector de la fusta i el moble és una eina vinculada amb la prevenció de riscos laborals. Està a disposició de tots els treballadors del sector de la fusta.

Així mateix, aquesta eina avala:

 • L’experiència en el sector.
 • La qualificació professional.
 • La formació rebuda.

Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que donen servei a empreses que es troben en l’àmbit d’aplicació de l’acord Estatal del Sector de Fusteria i Moble.

Per aconseguir la TPC Professional del sector de la fusta i el moble s’ha de disposar, al menys, d’una de les següents accions formatives:

Formació de caràcter general:

 • Formació inicial de vuit hores.
 • Formació per lloc de treball
 • Directius de les empreses: deu hores.
 • Responsables i tècnics d’execució de l’activitat: 20 hores.
 • Comandaments intermedis: 20 hores.
 • Delegats de prevenció: 50 hores.
 • Formació per oficis
 • Muntador d’estructures de fusta: 20 hores.
 • Instal·lador d’elements de fusteria i moble: 20 hores.

Veure TPC targeta profesional del sector de la Fusta i el Moble

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!