Servei de Prevenció Alié

Serveis que oferim
als nostres clients:

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, determina que totes les empreses amb treballadors per compte aliè, estan obligades a aplicar mesures preventives descrites a la mateixa norma.

El Servei de Prevenció, assessora de totes les activitats de prevenció a l’empresa (relacionades amb les quatre especialitats preventives) per a garantir l’adequada seguretat i salut dels treballadors, realitzant tasques de suport i assessorament.

 

Serveis que oferim als nostres clients:

 • Estudi i anàlisi dels llocs de treball des del punt de vista de les especialitats preventives contractades.
 • Avaluació inicial dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors, així com la proposta de les mesures preventives necessàries.
 • Revisió de l’avaluació de riscos laborals quan es produeix una modificació del procés de producció, adquisició de nova maquinària o canvi de centre de treball.
 • Planificació de l’activitat preventiva: Definició de prioritats en funció de la magnitud dels riscos avaluats.
 • Programació anual de l’activitat preventiva: Definició dels objectius i de les accions preventives a emprendre per cicles anuals, tal com estableix la legislació vigent.
 • Assessorament en la definició de la política de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament pel disseny i l’elaboració del Pla de Prevenció.
 • Assessorament pel registre i manteniment de la documentació preventiva que pot ser sol·licitada per l’Administració en matèria de Seguretat i Salut en relació al contractat.
 • Assessorament tècnic en cas d’inspeccions, entitats auditores i organismes de control amb motiu de l’avaluació del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament legal i contacte continu amb l’empresa.
 • Programa de Formació: Definició de les necessitats de formació en prevenció dels treballadors, en funció de l’avaluació de riscos, amb elaboració de temaris, metodologia i objectius, i determinació d’un pla anual de formació pel lloc de treball i formació específica segons conveni d’aplicació a l’empresa.
 • Anàlisi, investigació i registre d’accidents de treball i malalties professionals amb baixa laboral a petició de l’empresa contractant.
 • Participació, a petició de l’empresa contractant amb almenys deu dies d’antelació, en els Comitès de Seguretat i Salut o en reunions amb la direcció o amb representants de l’empresa i/o dels treballadors, així com visites programades d’inspecció preventiva.
 • Mostreig i mesuraments tècnics amb equipament propi, requerit per l’activitat preventiva per l’autoritat laboral, no incloent les despeses d’anàlisi industrials especialitzats i/o material fungible que pogués derivar-se de possibles mostrejos de contaminants físics, químics, biològics o cancerígens, que es consideri oportú realitzar en funció de l’avaluació de riscos laborals, que es facturarien a part, prèvia acceptació de pressupost.
 • Participació i organització de simulacres d’emergència.
 • Memòria anual de les activitats preventives a requeriment de l’empresa contractant. El servei de prevenció elabora una memòria anual de SALUT i TREBALL, a disposició de l’autoritat laboral, com a signe de compliment de les obligacions preventives de les seves empreses concertades.
 • Assessorament permanent per a la integració de l’activitat preventiva entre tots els nivells jeràrquics i en tots els procediments de l’empresa.
Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!