Servei de Prevenció Alié

Serveis que oferim
als nostres clients:

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, determina que totes les empreses amb treballadors per compte aliè, estan obligades a aplicar mesures preventives descrites a la mateixa norma.

El Servei de Prevenció, assessora de totes les activitats de prevenció a l’empresa (relacionades amb les quatre especialitats preventives) per a garantir l’adequada seguretat i salut dels treballadors, realitzant tasques de suport i assessorament.

 

Serveis que oferim als nostres clients:

 • Estudi i anàlisi dels llocs de treball des del punt de vista de les especialitats preventives contractades.
 • Avaluació inicial dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors, així com la proposta de les mesures preventives necessàries.
 • Revisió de l’avaluació de riscos laborals quan es produeix una modificació del procés de producció, adquisició de nova maquinària o canvi de centre de treball.
 • Planificació de l’activitat preventiva: Definició de prioritats en funció de la magnitud dels riscos avaluats.
 • Programació anual de l’activitat preventiva: Definició dels objectius i de les accions preventives a emprendre per cicles anuals, tal com estableix la legislació vigent.
 • Assessorament en la definició de la política de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament pel disseny i l’elaboració del Pla de Prevenció.
 • Assessorament pel registre i manteniment de la documentació preventiva que pot ser sol·licitada per l’Administració en matèria de Seguretat i Salut en relació al contractat.
 • Assessorament tècnic en cas d’inspeccions, entitats auditores i organismes de control amb motiu de l’avaluació del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament legal i contacte continu amb l’empresa.
 • Programa de Formació: Definició de les necessitats de formació en prevenció dels treballadors, en funció de l’avaluació de riscos, amb elaboració de temaris, metodologia i objectius, i determinació d’un pla anual de formació pel lloc de treball i formació específica segons conveni d’aplicació a l’empresa.
 • Anàlisi, investigació i registre d’accidents de treball i malalties professionals amb baixa laboral a petició de l’empresa contractant.
 • Participació, a petició de l’empresa contractant amb almenys deu dies d’antelació, en els Comitès de Seguretat i Salut o en reunions amb la direcció o amb representants de l’empresa i/o dels treballadors, així com visites programades d’inspecció preventiva.
 • Mostreig i mesuraments tècnics amb equipament propi, requerit per l’activitat preventiva per l’autoritat laboral, no incloent les despeses d’anàlisi industrials especialitzats i/o material fungible que pogués derivar-se de possibles mostrejos de contaminants físics, químics, biològics o cancerígens, que es consideri oportú realitzar en funció de l’avaluació de riscos laborals, que es facturarien a part, prèvia acceptació de pressupost.
 • Participació i organització de simulacres d’emergència.
 • Memòria anual de les activitats preventives a requeriment de l’empresa contractant. El servei de prevenció elabora una memòria anual de SALUT i TREBALL, a disposició de l’autoritat laboral, com a signe de compliment de les obligacions preventives de les seves empreses concertades.
 • Assessorament permanent per a la integració de l’activitat preventiva entre tots els nivells jeràrquics i en tots els procediments de l’empresa.

Avís d'utilització de cookies | Aviso de utilización de cookies

Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), queremos informarle que: 1) MÉS SALUT I TREBALL, SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, S.L. https://www.sitprevencio.cat/ es responsable del tratamiento; 2) sus datos serán tratados conforme dispone la normativa actual para posibilitarle el uso y navegación por esta web y tramitar las específicas solicitudes que nos formule en su ámbito; 3) en esta web se sirven cookies, de forma general, para posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web 4) la base de tratamiento de sus datos será, con carácter principal, su consentimiento; 5) Sus datos no se cederán salvo obligación legal; 6) que, con carácter general, no se realizan transferencias internacionales de sus datos, 7) que podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en la información adicional indicada a continuación. Le recomendamos acceder y leer de forma atenta la información adicional y detallada de nuestra política de privacidad y de cookies. Si una vez conocida esta información, continúas navegando por nuestra web ello implicará que aceptas nuestra política de privacidad y política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies