en Sin categorizar

A Salut i Treball volem mantenir-te al dia dels darrers canvis legislatius relacionats amb la responsabilitat corporativa, per incompliment de les mesures de salut pública, publicats en el Reial Decret 26/2020, de 7 de juliol, Disposició Final Dotzena i relacionats amb la lluita contra la Covid-19.

La modificació legislativa introduïda fixa les sancions a empreses. I les qualifica com de falta greu (amb multes que poden anar dels 2.046 als 40.985 euros), davant l’incompliment de les següents qüestions:

S’habilita a inspectors i subinspectors de Treball i Seguretat Social per vigilar i requerir, i si és el cas, estendre actes d’infracció, en relació amb el compliment per part de l’ocupador de les mesures de salut pública que estableixen els paràgrafs a), b ), c) i d) de l’art. 7.1 del RD 21/2020 (ventilació i neteja, desinfecció de mans, 1,5 m. O mascareta i no aglomeracions), quan afectin a les persones treballadores. Habilita també a funcionaris de les comunitats autònomes per a funcions de l’Art.9.2 LPRL.

L’incompliment per l’empresari de les obligacions a què es refereix l’apartat anterior constituirà infracció greu, sancionable com les equivalents en PRL segons text refós LISOS.

En el cas d’incompliments de les administracions públiques, es procedirà d’acord amb el RD 707/2002, per a l’Administració General de l’Estat, o a la normativa autonòmica.

El règim previst es podrà adaptar per les comunitats autònomes dins les seves competències.

Així mateix, aprofitem per informar-te de la nova adopció de mesures per part de la Generalitat de Catalunya sobre l’obligació de l’ús de mascaretes, publicat al DOGC en la RESOLUCIÓ SLT / 1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures a l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 .

Https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf