en Sin categorizar

Per tal de garantir la salut i la seguretat, tant dels treballadors com dels nostres clients, t’informem que a Salut i Treball hem posat en marxa un sistema telemàtic per tal de seguir prestant servei i atendre les teves necessitats a través del telèfon, correu electrònic i canals digitals. Per un sentit de responsabilitat i coherència ajornem la formació i els reconeixements mèdics.

Davant l’emergència sanitària i l’estat d’alarma que viu el país, com a conseqüència de la pandèmia per Coronavirus, a Salut i Treball, Servei de prevenció de riscos laborals, volem ser molt objectius i curosos a l’hora de mantenir-te degudament informat.

Per això et recomanem totes aquestes fonts informatives, que trobaràs en els enllaços que t’adjuntem, i que a nosaltres ens mereixen tota la credibilitat per conèixer l’estat real, recomanacions i l’evolució de la infecció al nostre país

Así pues, estamos a tu disposición en:

Així, doncs, estem a la teva disposició a:

977 34 60 80/ 674 789 256

info@sitprevencio.cat

www.sitprevencio.cat

Gràcies per la teva atenció i confiança en Salut i Treball.

Canal Salut (Generalitat de Catalunya). Información para la ciudadanía.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

Canal Salut (Generalitat de Catalunya). Información para profesionales.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/

Generalitat de Catalunya (gencat.cat). Informació sobre coronavirus per temes.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Recomanacions-CRL-SARS-COV-2-11-03-2020.pdf

Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las situaciones que se puedan producir por el efecto del coronavirus SARS-CoV-2

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/ES_Recomanacions_CRL_SARS-COV-2_11-03-2020.pdf

Recomanacions a les empreses davant els casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronaviru/06-03-2020-Resum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD.pdf

Ministerio de la Presidencia

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692

Ministerio de Sanidad

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Ministerio de Trabajo

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf

Noves mesures i restriccions pel coronavirus.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Noves-mesures-i-restriccions-pel-coronavirus

Preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats.

https://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf

Preguntas y respuestas sobre las restricciones de actividades.

https://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-gener

Covid-19 preguntes i respostes.

https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/

Rentat de mans – Higiene personal per prevenir infeccions.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/

Sistema d’emergències mèdiques: app 061

http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/app-061/