Salut i Treball ofereix la Formació d’Obra de 6 hores a Reus

Data: Consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Lloc: Seu Salut i Treball al edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Contacte amb nosaltres via e-mail: formacion@sitprevencio.cat
Contacte per telèfon: 600.770.905
Preu: APreu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ D’OBRA:

Aquest mòdul tindrà una durada mínima de 6 hores lectives, i s’esquematitza de la següent forma:

 1.- Definició dels treballs.

 • Façanes (Fàbrica de maó i revestiment de ciment).
 • Distribució Interior (envans).
 • Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, …).

2.-Tècniques preventives específiques.

 • Identificació de riscos.
 • Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
 • Mitjans Auxiliars: bastides, plataformes de treball, …
 • Equips De treball i eines: Riscos i mesures preventives.
 • Manipulació Manual de càrregues.
 • Mitjans De protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Equips De protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, …).