Salut i Treball ofereix la Formació d’Obra de 20 hores a Reus.

Data: Consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Lloc: Seu Salut i Treball al edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Contacte amb nosaltres via e-mail: formacion@sitprevencio.cat
Contacte per telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

Contingut de la Formació d’Obra:

El contingut formatiu d’aquest curs s’esquematitza de la següent forma:

Definició dels treballs:

 • Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
 • Distribució interior.
 • Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, etc.).

Tècniques preventives específiques:

 • Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no hi hagi pla.
 • Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

Mitjans auxiliars, equips i eines:

 • Bastides.
 • Cavallets.
 • Plataformes de treball, passarel·les, etc.

Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn

 • Riscos i mesures preventives necessàries.
 • Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
 • Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

Interferències entre activitats:

 • Activitats simultànies o successives.

Drets i obligacions:

 • Marc normatiu general i específic.
 • Organització de la prevenció.
 • Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
 • Participació, informació, consulta i propostes.