Salut i Treball ofereix el Curs d’operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres de 6 hores a Reus

Data: Consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Lloc: Seu Salut i Treball al edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Contacte amb nosaltres via e-mail: formacion@sitprevencio.cat
Contacte per telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

CONTINGUT DEL CURS D’OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA:

El contingut formatiu específic per a vehicles i maquinària de moviment deterres, el mòdul tindrà una durada mínima de 6 hores lectives, s’esquematitza de la següent manera:

1.-Definició dels treballs.

  • Tipus De màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoanivelladora, «jumbo», entenedora / compactadota asfàltiques, etc.

2.-Tècniques preventives específiques.

  • Identificació de riscos.
  • Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
  • Mitjans Auxiliars (Útils de la màquina o de l’equip de treball, …).
  • Equips De treball i eines: Riscos i mesures preventives.
  • Manteniment I verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes de elevació, etc.
  • Mitjans De protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
  • Equips De protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
  • Interferències Entre màquines.
  • Senyalització i trànsit.