Salut i Treball ofereix el Curs bàsic d’electricitat de 6 hores a Reus

Data: Consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Lloc: Seu Salut i Treball al edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Contacte amb nosaltres via e-mail: formacion@sitprevencio.cat
Contacte per telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre que l’empresa disposi de crèdit. Nosaltres els vam realitzar la gestió.

CONTINGUT DEL CURS BÁSIC D’ELECTRICITAT:

Definició dels treballs:

 • Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics
 • Línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió.
 • Centres de transformació.
 • Subestacions.
 • Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
 • Instal·lacions provisionals d’obra.

Tècniques preventives específiques:

 • Identificació de riscos
 • Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
 • Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d’empalmar, politges, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió).
 • Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
 • RD 614/2001
 • Manipulació manual de càrregues
 • Treballs en alçada
 • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, …).
 • Utilització de línies de vida verticals i horitzontals en els diferents tipus d’ancoratge i estructures.