SALUT I TREBALL ofereix el Curs bàsic semi presencial de 60 hores a Reus.

Dates:  consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Horari: 08: 00h a 13: 00h
Lloc: Més Salut i Treball, edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Reserva curs mail: formacion@sitprevencio.cat
Reserva curs telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

CONTINGUT DEL CURS BÀSIC SEMI PRESENCIAL:

A continuació teniu una breu descripció del temari:

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

 • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
 • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals.
 • Altres patologies derivades del treball.
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

Riscos generals i la seva prevenció.

 • Riscos, lligats a les condicions de seguretat.
 • Riscos lligats al medi ambient del treball.
 • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
 • Plans d’emergència i evacuació.
 • El control de la salut dels treballadors.

Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

 • Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
 • Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 • Organització preventiva del treball: ‘rutines’ bàsiques.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).

Primers auxilis.

 • Procediments generals.
 • Pla d’actuació.