en Blog

La legislació espanyola estableix que les empreses amb més de 50 treballadors han de disposar d’un Pla d’Igualtat registrat i comunicat davant l’autoritat laboral. L’objectiu del document és garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones als centres de treball i eliminar qualsevol discriminació per motius de sexe.

A Salut i Treball som especialistes en la redacció i implementació dels Plans d’Igualtat seguint els paràmetres establerts a l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, que garanteix la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral . Adaptem el document a les necessitats reals de cada empresa per garantir que el Pla, que haurà de ser aprovat per l’administració, sigui d’aplicació real.

La legislació estableix que les empreses amb una plantilla superior als 50 treballadors que no tinguin un Pla d’Igualtat registrat podrien ser multades amb sancions de fins a 7.500 €. En aquest sentit, de les més de 30.000 empreses espanyoles obligades a disposar d’un pla d’igualtat només 4.700 tenen un document en vigor, segons les darreres dades publicades pel Ministeri de Treball.